CZ | EN
2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

příběhyaktuální ročník soutěžepravidlakontaktgaleriepřihlášení
Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování Vašich osobních údajů

Dovolujeme si Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) prostřednictvím tohoto dokumentu informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší organizaci. 


1. Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., IČO 60457856, se sídlem Národní 3, Praha 1, PSČ 11000, tel.: +420 221 403 111, e-mail: ssc@ssc.cas.cz


2. Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či připomínkami kontaktovat na adrese Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Útvar kontroly a řízení rizik - Pověřenec, Národní 3, Praha 1, PSČ 11000, nebo na e-mailové adrese poverenec@ssc.cas.cz.


3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?
I. Registrační formulář umístěný na webové stránce www.vedafotogenicka.cz

Vaše osobní údaje typu titul, jméno, příjmení, název pracoviště, e-mailová adresa, Váš soutěžní příspěvek, jeho název a popis, zpracováváme za účelem pořádání soutěže „Věda fotogenická“, tj. za účelem Vaší identifikace, zpracování Vašeho soutěžního příspěvku a případně za účelem Vašeho kontaktování, a to na základě právního titulu „splnění smlouvy“ dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

II. Uživatelský účet uživatele – účastníka soutěže

Za účelem usnadnění přístupu k Vašim soutěžním příspěvkům nabízíme všem účastníkům soutěže uživatelský účet, v rámci kterého zpracováváme Vaše přístupové údaje: přihlašovací jméno a heslo, a to na základě právního titulu „splnění smlouvy“ dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

III. Zveřejnění osobních údajů
a. Za účelem hlasování veřejnosti v rámci soutěže „Věda fotogenická“

V rámci pořádání soutěže „Věda fotogenická“ budou na sociálních sítích (facebookový profil Akademie věd ČR a instagramový profil soutěže Věda fotogenická“) zveřejněny Vaše zaslané soutěžní příspěvky za účelem hlasování veřejnosti (hlasování o nejlepší fotografii ročníku, soutěž o nejlepší kresbu/ilustraci). Spolu se soutěžními příspěvky budou zveřejněny také Vaše jméno, příjmení, název pracoviště a název soutěžního příspěvku.

b. Za účelem zveřejnění výsledků soutěže

V případě, že Váš soutěžní příspěvek bude vybrán do semifinálového kola nebo bude oceněn/umístí se v některé ze soutěžních kategorií, bude zveřejněn na webové stránce soutěže www.vedafotogenicka.cz, včetně jeho názvu, popisu, ročníku soutěže, ocenění, a to společně s Vašimi dalšími osobními údaji typu titul, jméno, příjmení, název pracoviště. Soutěžní příspěvek může být také zveřejněn na webové stránce Akademie věd ČR, a na profilu soutěže a profilu Akademie věd ČR na sociálních sítích.

c. Za účelem zveřejnění soutěžního příspěvku v kalendáři AV ČR

V případě, že Váš soutěžní příspěvek bude vybrán do semifinálového kola, odborná porota jej může vybrat jako příspěvek, který bude zařazen do kalendáře Akademie věd ČR. V tomto kalendáři budou zveřejněny tyto osobní údaje: příspěvek, jeho název, popis, kategorie soutěžního příspěvku, ocenění, titul, jméno, příjmení autora a název pracoviště.

d. Za účelem zveřejnění soutěžního příspěvku na výstavě

V případě, že Váš soutěžní příspěvek bude vybrán do semifinálového kola, odborná porota jej může vybrat jako příspěvek, který bude zařazen mezi příspěvky, které budou veřejnosti zpřístupněny na výstavě pořádané správcem v prostorách Galerie Věda a umění v budově Akademie věd ČR, Národní 3, 110 00, Praha 1, popř. dále v rámci putovní výstavy na jiných místech v České republice. Za tímto účelem budou zveřejněny tyto osobní údaje: příspěvek, jeho název, popis, kategorie soutěžního příspěvku, titul, jméno, příjmení autora, název pracoviště. Výše uvedené účely zpracování představují zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění pravidel soutěže, tj. pro splnění smlouvy dle článku 6 odst.1 písm. b) Nařízení a probíhá bez Vašeho výslovného souhlasu

e. Za účelem zpřístupnění výsledků soutěže veřejnosti na slavnostní vernisáži

Upozorňujeme, že na slavnostní vernisáži oceněných soutěžních příspěvků budou pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy za reportážním účelem, a to na základě oprávněného zájmu správce dle článku 6. odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, tj. bez Vašeho výslovného souhlasu. Oprávněným zájmem správce je v tomto případě informování veřejnosti o výsledcích soutěže. Fotografie a audiovizuální záznamy budou zveřejněny na webové stránce soutěže www.vedafotogenicka.cz, na webové stránce Akademie věd ČR, dále na sociálních sítích, tj. profilu soutěže, Akademie věd ČR a Galerie Věda a umění. Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

f. Za účelem bezplatného užití soutěžního příspěvku, a to všemi známými způsoby, v tuzemsku i zahraničí v rámci Vámi udělené nevýhradní licence

V rámci tohoto užití budou zpracovávány Vaše osobní údaje typu titul, jméno, příjmení, název pracoviště, Váš soutěžní příspěvek, jeho název, popis, ročník soutěže, případně ocenění, a to v souladu s pravidly soutěže „Věda fotogenická“ na základě právního titulu „splnění smlouvy“ dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení a rovněž v souladu s relevantními právními předpisy upravujícími výkon autorských práv.

g. Za účelem propagace soutěžních příspěvků v komunikačních kanálech třetích osob – partnerských institucí

V případě naší spolupráce s partnerskou právnickou osobou, budou Vaše soutěžní příspěvky společně s Vašimi osobními údaji v rozsahu titul, jméno, příjmení, název pracoviště, název a popis soutěžního příspěvku zveřejněny rovněž v komunikačních kanálech těchto partnerských institucí (např. na webové stránce, newsletteru apod .):,

- Vědavýzkum.cz, s.r.o., Řehořova 932/27, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 062 26 655

a to za účelem propagace Vašeho soutěžního příspěvku a za účelem propagace soutěžního projektu „Věda fotogenická“ pouze na základě Vašeho souhlasu s takovým zpracováním dle článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

h. Za účelem propagace soutěžního projektu „Věda fotogenická“ na platformě Youtube

Za účelem zhotovení a zveřejnění krátkého propagačního videa soutěžního projektu „Věda fotogenická“ na platformě Youtube budeme zpracovávat Vaši podobiznu, popř. další Vaše osobní údaje v audiovizuálním záznamu, a to pouze na základě Vašeho souhlasu s takovým zpracováním dle článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

i. Za účelem propagace soutěžního projektu „Věda fotogenická“ zveřejnění Vašich osobních údajů v sekci „Příběhy“ na webové stránce soutěže www.vedafotogenicka.cz

Za účelem propagace soutěžního projektu „Věda fotogenická“ budou v sekci „Příběhy“ na webové stránce soutěže www.vedafotogenicka.cz zveřejněny rovněž podrobnější informace o vzniku Vašeho soutěžního příspěvku, které mohou obsahovat Vaše osobní údaje, Vaši fotografii a dále titul, jméno a příjmení, název pracoviště, ocenění, název soutěžního příspěvku, jeho popis, a to pouze na základě Vašeho souhlasu s takovým zpracováním osobních údajů dle článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.


4. Doba zpracování osobních údajů

Výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání soutěžního projektu „Věda fotogenická“. Výjimku z tohoto pravidla tvoří :

- Výstavy vybraných soutěžních příspěvků, kdy je pro tento účel doba zpracování osobních údajů omezena pouze na dobu trvání výstavy, vč. putovních výstav;

- Z povahy věci vyplývající trvalé zveřejnění osobních údajů (kalendář, zveřejnění některých příspěvků na sociálních sítích, zveřejnění reportáží o vernisáži a výstavě, zveřejnění propagačního videa na platformě Youtube;

- zveřejnění v médiích, komunikačních kanálech, platformách, sociálních sítích a periodických i neperiodických publikacích v rámci Vámi udělené nevýhradní licence k bezplatnému užití soutěžního příspěvku), po dobu trvání autorských práv.


5. Ostatní skutečnosti
I. Předání osobních údajů příjemcům se sídlem mimo EU/EHP

Správce nemá v úmyslu Vaše osobní údaje předávat do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím se sídlem mimo EU/EHS.

II. Zpracování osobních údajů na základě automatického rozhodování

V rámci zpracování Vašich osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování ve smyslu článku 4 nařízení GDPR.


6. Kdo je příjemcem Vaších osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu též těmto kategoriím příjemců:

- oprávněným zaměstnancům správce;

- našim smluvním partnerům, v případě, že se vedle nás podílí na zpracování Vašich osobních údajů (tj. zpracovatelům), jako například osobám zajišťujícím technickou podporu, servis nebo provoz našich počítačových systémů, programů, sítí a webových stránek, poskytovatelům datových úložišť;

- jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy (např. Policii ČR, jiným orgánům veřejné moci).


7. Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo:

- Vyžádat si od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům;

- Na opravu neaktuálních či neúplných údajů;

- Na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování.

Dále máte právo:

- Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz;

- Na přenositelnost svých údajů;

- Na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to kdykoliv, jestliže je zpracování osobních údajů založeno na udělení takového souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.06.05. 2024