CZ | EN
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

příběhy


o soutěžipravidlakontaktgalerie
1. Registrace fotografií do soutěže
Soutěže Věda fotogenická 2021 se mohou účastnit pouze zaměstnanci pracovišť Akademie věd České republiky (a to i na částečný úvazek). Každý soutěžící může přihlásit maximálně 3 fotografie do každé kategorie, tj. celkem maximálně 9 fotografií. 

Hlavní kategorie Věda fotogenická: představuje fotografie s vědeckou tematikou – zachycují objekty a procesy vědeckého poznání, části živé a neživé přírody, jevy či činnosti související s prací zaměstnanců pracovišť AV ČR. Jak vypadají přístroje, které vědečtí pracovníci používají k výzkumu a jak vypadají samotné objekty, které jsou předmětem vědeckého bádání? Z této kategorie porota vybere fotografie na výstavu a do kalendáře AV ČR.
Soutěžní snímek může přihlásit pouze sám autor fotografie. Fotografie v této kategorii nesmí být starší dvou let.

Vedlejší kategorie Múzy ve vědě:   Kategorie zachycuje inspiraci, která provází vědecké pracovníky a pracovnice v jejich tvorbě, při jejich práci či v každodenním životě, ať už jde o múzy personifikované, nebo chápané v obecnějším významu slova.
Soutěžní snímek může přihlásit pouze sám autor fotografie. Stáří soutěžní fotografie není omezeno.
Fotografie z této kategorie budou rozpohybované programem Photo Mirage a budou promítány jako součást výstavy.

Vedlejší kategorie Vědci a práce domácí:   Kategorie reflektuje období, během kterého vědečtí pracovníci tráví více času ve svých domovech, přizpůsobují se domácímu prostředí a někteří z nich se také více podílí na každodenních domácích činnostech a povinnostech. Jak vědečtí pracovníci zvládají skloubit kupříkladu home office a home schooling?
Z této kategorie porota vybere fotografie na výstavu. Soutěžní snímek může přihlásit pouze sám autor fotografie. Soutěžní fotografie, které vznikly v období mimořádné epidemiologické situace.

Soutěž byla zahájena 26. dubna 2021 a uzávěrka přihlášek bude 30. června 2021. Fotografie je nutno přihlásit pomocí online formuláře na stránkách www.vedafotogenicka.cz, kde účastník uvede své jméno a příjmení, e-mailovou adresu a název svého pracoviště. Každý soutěžní příspěvek musí být označen příznačným názvem a popiskem. Fotografie musí mít formát buď čtvercový, nebo s poměrem stran 3 : 2, v rozlišení minimálně 2000 pixelů na kratší stranu. Organizátoři soutěže si vyhrazují právo vyloučit příspěvky, které nesplňují zaměření soutěže, jakož i příspěvky, které nevyhovují níže uvedeným parametrům, nebo příspěvky, jež jsou obsahově v rozporu s českou legislativou.

2. Výběr soutěžních fotografií
Do semifinále postoupí přibližně 50 fotografií podle výběru odborné poroty ve složení:

MgA. Barbora Bálková
výtvarná umělkyně a fotografka

Mgr. Petr Jan Juračka
hydrobiolog a fotograf přírody

Mgr. Michael Komm, Ph.D.
fotograf a místopředseda spolku Fórum Věda žije!

PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA
členka Akademické rady AV ČR

Ing. Veronika Souralová
fotografka a ředitelka  Czech Photo Centre

Porota si vyhrazuje právo k případnému přeřazování fotografií mezi kategoriemi.

Autoři budou o postupu přihlášené fotografie do semifinále informováni prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedli v přihlášce do soutěže, a to nejpozději do 30. září 2021. Galerie semifinálových fotografií bude zveřejněna na webových stránkách fotosoutěže.

  Odborná porota následně ze semifinálových fotografií vybere 12 snímků pro oficiální kalendář AV ČR pro rok 2021 a 30 fotografií pro výstavu, která se uskuteční na podzim 2021. Porota dále vybere a určí pořadí 5 nejlepších snímků v hlavní kategorii a po 3 fotografiích ve vedlejších kategoriích. Na webových stránkách fotosoutěže se bude konat také veřejné online hlasování v galerii semifinálových fotografií. Výsledek online hlasování bude zveřejněn na vernisáži i na webových stránkách fotosoutěže a autor vítězné fotografie obdrží cenu. Dále ze všech zaslaných fotografií vybere 3 nejlepší fotografie Akademická rada AV ČR.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny na slavnostní vernisáži a nejlepší fotografie budou odměněny hodnotnými cenami. V případě nepřítomnosti oceněného autora na slavnostním vyhlášení výsledků budou ceny předány na základě oboustranné dohody autora s organizátory fotosoutěže. 

Ceny udělené porotou v hlavní kategorii:
1. místo – věcná cena v hodnotě do 5000 Kč
2. místo – věcná cena v hodnotě do 4000 Kč
3. místo – věcná cena v hodnotě do 3000 Kč
4. místo – věcná cena v hodnotě do 2000 Kč
5. místo – věcná cena v hodnotě do 1000 Kč

Ceny udělené porotou ve vedlejších kategoriích:
1. místo – věcná cena v hodnotě do 3000 Kč
2. místo – věcná cena v hodnotě do 2000 Kč
3. místo – věcná cena v hodnotě do 1000 Kč

Věcná cena pro vítěze online hlasování bude v hodnotě 1000 Kč. 

Ceny udělené Akademickou radou AV ČR:
1. místo – věcná cena v hodnotě do 3000 Kč
2. místo – věcná cena v hodnotě do 2000 Kč
3. místo – věcná cena v hodnotě do 1000 Kč

 
Cena pro nejlepší ústav AV ČR:
Speciální cena pro ústav AV ČR, jehož pracovníci zašlou nejatraktivnější fotografický výstup. Cenu pro nejlepší ústav AV ČR vybere odborná porota napříč vyhlášenými kategoriemi ze semifinálového výběru.

3. Právní ustanovení
Účastník Vědy fotogenické 2021 (dále jen „soutěžící“) přihlášením fotografie do Soutěže zároveň čestně prohlašuje,  že je autorem přihlašované fotografie a že je tedy oprávněn s touto fotografií ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon), s tímto autorským dílem plně nakládat a udělit pořadateli Soutěže souhlas s jeho užitím v rozsahu odpovídajícím účelu, obsahu a cílům Vědy fotogenické 2018, zejména k propagaci vědy a výzkumu a Akademie věd a jejích pracovišť. Příspěvek nesmí porušovat autorská a osobnostní práva třetích osob. Soutěžící přihlášením fotografie do Soutěže uděluje pořadateli zároveň nevýhradní souhlas (licenci) k bezplatnému užití fotografie, a to všemi známými způsoby, v tuzemsku i zahraničí, bez omezení množství, po celou dobu trvání autorských majetkových práv ke svému dílu. Pořadatel je zejména na základě tohoto souhlasu oprávněn fotografii zveřejnit a sdělovat ji veřejnosti v nehmotné podobě ve smyslu ustanovení § 18 a násl. autorského zákona, včetně zpřístupňování fotografie takovým způsobem, že kdokoli k ní může mít přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (ustanovení § 18 odst. 2 autorského zákona), jakož i rozmnožováním fotografie k tomu účelu v neomezeném rozsahu jejím vydáním, tzn. rozšiřováním ve smyslu ustanovení § 14 autorského zákona v  periodické či neperiodické publikaci, a to v jakémkoli rozsahu (nákladu), jakož i rozmnožováním ve smyslu ustanovení § 13 autorského zákona v neomezeném rozsahu za účelem takového vydání (rozšiřování) a fotografii vystavovat. Pořadatel je oprávněn udělit licenci k užití fotografie bez dalšího ve stejném rozsahu i třetím osobám. 

Soutěžící přihlášením fotografie do Soutěže dále čestně prohlašuje, že pokud zachytil na soutěžní fotografii podobu jakékoli osoby tak, že je z ní možno určit její totožnost, získal souhlas takto fotografované osoby k zachycení její podoby na soutěžní fotografii a k rozmnožování a šíření její podoby způsoby zde uvedenými. Soutěžící dále prohlašuje, že také má řádně vypořádány nároky třetích osob týkající se práv na ochranu osobnosti, osobních údajů a majetku v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zák. č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorským zákonem) a zák. č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákonem o ochraně osobních údajů). Soutěžící přihlášením fotografie potvrzuje, že souhlasí bez výhrad s podmínkami uvedenými v těchto pravidlech Soutěže Věda fotogenická 2021. 24.04. 2021