CZ | EN
2017

2016

2015

2014

příběhy


o soutěživýsledkypravidlakontaktgalerie
1. Registrace fotografií do soutěže
Soutěže Věda fotogenická 2018 (dále jen Soutěž) se mohou účastnit pouze zaměstnanci (i na částečný úvazek) Akademie věd České republiky a jejích pracovišť. Každý soutěžící může přihlásit maximálně 3 fotografie do každé kategorie. 

Kategorie č. 1 (věda fotogenická):  fotografie s vědeckou tematikou, tj. fotografie objektů vědeckého zkoumání, přístrojů používaných k výzkumu, fotografie části živé a neživé přírody, jevů či činností souvisejících s prací zaměstnanců pracovišť AV ČR. Z kategorie č. 1 porota vybere fotografie do kalendáře AV ČR.
Kategorie č. 2 (vědci ve fotografii):   fotografie zaměřené na život vědeckého kolektivu na pracovištích AV ČR, které veřejnosti přiblíží lidskou stránku vědeckého povolání. Z kategorie č. 2 porota vybere fotografie pouze na výstavu. Soutěžní snímek může přihlásit pouze sám autor fotografie. Stáří soutěžní fotografie není omezeno.

Soutěž bude zahájena 1. května 2018 a uzávěrka přihlášek bude 15. června 2018. Fotografie je nutno přihlásit pomocí online formuláře na stránkách www.vedafotogenicka.cz, kde účastník uvede své jméno a příjmení, e-mailovou adresu a název svého pracoviště. Každý soutěžní příspěvek musí být označen příznačným názvem a popiskem. Fotografie musí mít formát buď čtvercový, nebo s poměrem stran 3 : 2, v rozlišení minimálně 2000 pixelů na kratší stranu. Organizátoři soutěže si vyhrazují právo vyloučit příspěvky, které nesplňují zaměření soutěže, jakož i příspěvky, které nevyhovují níže uvedeným parametrům, nebo příspěvky, jež jsou obsahově v rozporu s českou legislativou.

2. Výběr soutěžních fotografií
Do semifinále postoupí asi 50 fotografií podle výběru odborné poroty ve složení:

Mgr. Petr Jan Juračka
hydrobiolog a fotograf přírody

MgA. Barbora Bálková
výtvarná umělkyně a fotografka

RNDr. Stanislav Vaněk
fotograf a redaktor časopisu Vesmír

Mgr. Michael Komm, Ph.D.
fotograf a místopředseda spolku Fórum Věda žije!

PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA
členka Akademické rady AV ČR

Ing. Jan Martinek
zástupce ředitele Kanceláře AV ČR

Autoři budou o postupu přihlášené fotografie do semifinále informováni prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedli v přihlášce do Soutěže, a to nejpozději do 30. září 2018. Galerie semifinálových fotografií bude zveřejněna na webových stránkách fotosoutěže.

  Odborná porota následně ze semifinálových fotografií vybere 12 snímků pro oficiální kalendář AV ČR pro rok 2019 a 30 fotografií pro výstavu, která se uskuteční na podzim 2018. Porota dále vybere a určí pořadí 5 nejlepších snímků, jež vyhlásí na slavnostní vernisáži.
Těchto 5 nejlepších fotografií bude oceněno hodnotnými cenami. Na webových stránkách fotosoutěže se bude konat také veřejné online hlasování v galerii semifinálových fotografií. Výsledek online hlasování bude zveřejněn na vernisáži i na webových stránkách fotosoutěže a autor vítězné fotografie obdrží cenu. Ceny se budou předávat při vernisáži, při případné nepřítomnosti oceněného autora na slavnostním vyhlášení výsledků pak na základě oboustranné dohody autora s organizátory fotosoutěže.

Ceny udělené porotou:  1. místo – věcná cena v hodnotě do 5000,- Kč,
  2. místo – věcná cena v hodnotě do 4000,- Kč,
  3. místo – věcná cena v hodnotě do 3000,- Kč,
  4. místo – věcná cena v hodnotě do 2000,- Kč,
  5. místo – věcná cena v hodnotě do 1000,- Kč.
  Věcná cena pro vítěze online hlasování bude v hodnotě do 3000,- Kč. 

Ceny udělené Akademickou radou AV ČR:
1. místo – věcná cena v hodnotě do 3000,- Kč,
2. místo – věcná cena v hodnotě do 2000,- Kč,
3. místo – věcná cena v hodnotě do 1000,- Kč.

  3. Právní ustanovení
Účastník Vědy fotogenické 2018 (dále jen „soutěžící“) přihlášením fotografie do Soutěže zároveň čestně prohlašuje,  že je autorem přihlašované fotografie a že je tedy oprávněn s touto fotografií ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon), s tímto autorským dílem plně nakládat a udělit pořadateli Soutěže souhlas s jeho užitím v rozsahu odpovídajícím účelu, obsahu a cílům Vědy fotogenické 2016, zejména k propagaci vědy a výzkumu a Akademie věd a jejích pracovišť. Příspěvek nesmí porušovat autorská a osobnostní práva třetích osob. Soutěžící přihlášením fotografie do Soutěže uděluje pořadateli zároveň nevýhradní souhlas (licenci) k bezplatnému užití fotografie, a to všemi známými způsoby, v tuzemsku i zahraničí, bez omezení množství, po celou dobu trvání autorských majetkových práv ke svému dílu. Pořadatel je zejména na základě tohoto souhlasu oprávněn fotografii zveřejnit a sdělovat ji veřejnosti v nehmotné podobě ve smyslu ustanovení § 18 a násl. autorského zákona, včetně zpřístupňování fotografie takovým způsobem, že kdokoli k ní může mít přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (ustanovení § 18 odst. 2 autorského zákona), jakož i rozmnožováním fotografie k tomu účelu v neomezeném rozsahu jejím vydáním, tzn. rozšiřováním ve smyslu ustanovení § 14 autorského zákona v  periodické či neperiodické publikaci, a to v jakémkoli rozsahu (nákladu), jakož i rozmnožováním ve smyslu ustanovení § 13 autorského zákona v neomezeném rozsahu za účelem takového vydání (rozšiřování) a fotografii vystavovat. Pořadatel je oprávněn udělit licenci k užití fotografie bez dalšího ve stejném rozsahu i třetím osobám. 

Soutěžící přihlášením fotografie do Soutěže dále čestně prohlašuje, že pokud zachytil na soutěžní fotografii podobu jakékoli osoby tak, že je z ní možno určit její totožnost, získal souhlas takto fotografované osoby k zachycení její podoby na soutěžní fotografii a k rozmnožování a šíření její podoby způsoby zde uvedenými. Soutěžící dále prohlašuje, že také má řádně vypořádány nároky třetích osob týkající se práv na ochranu osobnosti, osobních údajů a majetku v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zák. č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorským zákonem) a zák. č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákonem o ochraně osobních údajů). Soutěžící přihlášením fotografie potvrzuje, že souhlasí bez výhrad s podmínkami uvedenými v těchto pravidlech Soutěže Věda fotogenická 2018. 16.03. 2018