CZ | EN
VĚDA FOTOGENICKÁ
Aktuality | Výsledky | Příběhy | O soutěži | Pravidla | Ročník 2015 | Ročník 2014 | Kontakt | Galerie
Pořadatel (organizátor) soutěže

Pořadatelem soutěže je Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 3, Praha 1, IČ 60165171, která soutěž pořádá ve spolupráci s Fórem Věda žije! a Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i.

Kontaktní osoby:

Michael Komm
Vedoucí projektu

Spolek Fórum Věda žije!
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
777 553 579
komm@vedazije.cz

Eva Jurková
Vedoucí projektu

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Odbor popularizace vědy a marketingu
Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
221 403 279
jurkova@ssc.cas.cz

1. Registrace fotografií do soutěže

Soutěže Věda fotogenická 2016 (dále jen Soutěž) se mohou účastnit pouze zaměstnanci (i na částečný úvazek) Akademie věd České republiky a jejích pracovišť. Každý soutěžící může přihlásit maximálně 3 fotografie do každé kategorie. Kategorie č. 1. (věda fotogenická) fotografie s vědeckou tematikou, tj. fotografie objektů vědeckého zkoumání, přístrojů používaných k výzkumu, fotografie části živé a neživé přírody, jevů či činností souvisejících s prací zaměstnanců pracovišť AV ČR. Z kategorie č. 1. Budou porotou vybírány fotografie do kalendáře AV ČR. Kategorie č. 2 (vědci ve fotografii) jsou fotografie zaměřené na život vědeckého kolektivu na pracovištích AV, měly by veřejnosti přiblížit lidskou stránku vědeckého povolání. Fotografie z kategorie č. 2 budou porotou vybírány pouze na výstavu. Přihlášení soutěžního snímku musí provést pouze autor přihlášené fotografie. Stáří soutěžní fotografie není omezeno.

Soutěž bude zahájena 1. května 2016 a uzávěrka přihlášek bude 30. června 2016. Fotografie je nutno přihlásit pomocí online formuláře na stránkách www.vedafotogenicka.cz, kde účastník uvede své jméno a příjmení, e-mailovou adresu a své pracoviště. Každý soutěžní příspěvek musí být označen příznačným názvem a popiskem. Fotografie musí mít formát buď čtvercový, nebo s poměrem stran 3:2, v rozlišení minimálně 2000 pixelů na kratší stranu. Organizátoři soutěže si vyhrazují právo vyloučit příspěvky, které nesplňují zaměření soutěže, jakožto i příspěvky, které nevyhovují níže uvedeným parametrům, nebo příspěvky, které jsou obsahově v rozporu s českou legislativou.

2. Výběr soutěžních fotografií

Do semifinále postoupí zhruba 50 fotografií podle výběru odborné poroty ve složení:

Mgr. Petr Jan Juračka
Hydrobiolog a fotograf přírody

MgA. Barbora Bálková
Výtvarná umělkyně a fotografka

RNDr. Stanislav Vaněk
Fotograf a redaktor časopisu Vesmír

Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Fotograf a místopředseda spolku Fórum Věda žije!

prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
člen Akademické rady AV ČR pověřený koncepčními otázkami spolupráce AV ČR s médii

Mgr. Stanislava Kyselová
Fotografka, Středisko společných činností AV ČR

Ing. Jan Martinek
Zástupce ředitele Kanceláře AV ČR

Autoři budou o postupu přihlášené fotografie do semifinále informováni na e-mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce do Soutěže, a to nejpozději do 30. září 2016. Galerie semifinálových fotografií bude zveřejněna na webových stránkách fotosoutěže.

Odborná porota následně ze semifinálových fotografií vybere 13 fotografií pro oficiální kalendář AV ČR pro rok 2017 a 30 fotografií pro výstavu, která proběhne během Týdne vědy a techniky AV ČR 2016. Porota dále vybere a určí pořadí 5 nejlepších fotografií, které vyhlásí na slavnostní vernisáži výstavy, která proběhne v budově AV ČR na Národní 3, Praha 1.
Těchto 5 nejlepších fotografií bude oceněno hodnotnými cenami. Na webových stránkách fotosoutěže proběhne také veřejné online hlasování v galerii semifinálových fotografií. Výsledek online hlasování bude zveřejněn na vernisáži výstavy a také na webových stránkách fotosoutěže a autor vítězné fotografie obdrží cenu. Ceny se budou předávat během vernisáže výstavy, při nepřítomnosti oceněného autora na slavnostním vyhlášení výsledků pak na základě oboustranné dohody autora s organizátory fotosoutěže.

Ceny udělené porotou:
1. místo - věcná cena v hodnotě do 5000,- Kč,
2. místo - věcná cena v hodnotě do 4000,- Kč,
3. místo - věcná cena v hodnotě do 3000,- Kč,
4. místo - věcná cena v hodnotě do 2000,- Kč,
5. místo - věcná cena v hodnotě do 1000,- Kč.
Věcná cena pro vítěze online hlasování bude v hodnotě do 3000,- Kč.


Ceny udělené Akademickou radou:
1. místo - věcná cena v hodnotě do 3000,- Kč,
2. místo - věcná cena v hodnotě do 2000,- Kč,
3. místo - věcná cena v hodnotě do 1000,- Kč.


3. Právní ustanovení
Účastník Vědy fotogenické 2016 (dále jen „soutěžící“) přihlášením fotografie do Soutěže zároveň čestně prohlašuje,  že je autorem přihlašované fotografie a že je tedy oprávněn s touto fotografií ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon), s tímto autorským dílem plně nakládat a udělit pořadateli Soutěže souhlas s jeho užitím v rozsahu odpovídajícím účelu, obsahu a cílům Vědy fotogenické 2016, zejména k propagaci vědy a výzkumu a Akademie věd a jejích pracovišť. Příspěvek nesmí porušovat autorská a osobnostní práva třetích osob. Soutěžící přihlášením fotografie do Soutěže uděluje pořadateli zároveň nevýhradní souhlas (licenci) k bezplatnému užití fotografie, a to všemi známými způsoby, v tuzemsku i zahraničí, bez omezení množství, po celou dobu trvání autorských majetkových práv ke svému dílu. Pořadatel je zejména na základě tohoto souhlasu oprávněn fotografii zveřejnit a sdělovat ji veřejnosti v nehmotné podobě ve smyslu ustanovení § 18 a násl. autorského zákona, včetně zpřístupňování fotografie takovým způsobem, že kdokoli k ní může mít přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (ustanovení § 18 odst. 2 autorského zákona), jakož i rozmnožováním fotografie k tomu účelu v neomezeném rozsahu jejím vydáním, tzn. rozšiřováním ve smyslu ustanovení § 14 autorského zákona v  periodické či neperiodické publikaci, a to v jakémkoli rozsahu (nákladu), jakož i rozmnožováním ve smyslu ustanovení § 13 autorského zákona v neomezeném rozsahu za účelem takového vydání (rozšiřování) a fotografii vystavovat. Pořadatel je oprávněn udělit licenci k užití fotografie bez dalšího ve stejném rozsahu i třetím osobám.

Soutěžící přihlášením fotografie do Soutěže dále čestně prohlašuje, že pokud zachytil na soutěžní fotografii podobu jakékoliv osoby tak, že je z ní možno určit její totožnost, získal souhlas takto fotografované osoby k zachycení její podoby na soutěžní fotografii a k rozmnožování a šíření její podoby způsoby zde uvedenými. Soutěžící dále prohlašuje, že také má řádně vypořádány nároky třetích osob týkající se práv na ochranu osobnosti, osobních údajů a majetku v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se zák. č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, zák. č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorským zákonem) a zák. č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákonem o ochraně osobních údajů). Soutěžící přihlášením fotografie potvrzuje, že souhlasí bez výhrad s podmínkami uvedenými v těchto pravidlech Soutěže Věda fotogenická 2016.20.07. 2016